CZYNNOŚCI NOTARIALNE

DOKUMENTY

LOKALIZACJA
Notariusz uprawniony jest do dokonywania czynności notarialnych w prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w szczególności stan zdrowia interesanta, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

TAJEMNICA NOTARIALNA
Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

CZYNNOŚCI
Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w szczególności z zakresu nieruchomości, spraw spółek, spraw spadkowych, spraw majątkowych rodzinnych, pełnomocnictw i poświadczeń. Notariusz Piotr Ciepły dokonuje w szczególności następujących czynności:

  1. Sporządza akty notarialne, w tym:
   1. umowy sprzedaży,
   2. umowy darowizn,
   3. umowy spółek,
   4. umowy zamiany,
   5. umowy deweloperskie,
   6. umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
   7. umowy o dożywocie,
   8. umowy majątkowe małżeńskie,
   9. pełnomocnictwa,
   10. protokoły, w szczególności ze zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy spółek,
   11. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
   12. oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
   13. oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
   14. testamenty,
   15. inne akty notarialne, którym stron chcą lub muszą nadać tę formę prawną,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia oraz podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
  3. sporządza poświadczenia, w tym:
   1. poświadczenia własnoręczności podpisów,
   2. poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
   3. poświadczenia daty okazania dokumentu,
   4. poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  4. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznych nośnikach danych,
  5. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  6. sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
  7. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej.

 

DOKUMENTY
W celu uzyskania informacji odnośnie wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia czynności notarialnych, proszę o kontakt z Kancelarią Notarialną. Notariusz, jak też wykwalifikowani pracownicy Kancelarii pozostają w tym zakresie do Państwa dyspozycji, a w razie potrzeby udzielą ponadto wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji.

Kontakt